NK 544 – HELLELAND

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-112

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HELLELAND (Ref#: 4371 , Kilde: KulturNav)

HELLELAND - se STRØMSTAD I HELLELAND

---------

STRØMSTAD I HELLELAND (Ref#: 12162 , Kilde: KulturNav)

STRØMSTAD I HELLELAND er i posthistorien benevnt som postgård allerede fra 1710, videre også nevnt i "Forklaring til Pontoppidans kart 1785" som (poståpneri) poststasjon i ruten Christiansand S. -- Stavanger.
Poststedet lå på gården Strømstad, og historien beretter videre at dette senere ble flyttet til Helleland prestegård ifølge postjegeren Jens Schanckes ordre i 1757. Poststedet (ikke offisielt poståpneri før i 1867) er således betraktet opprettet før 1714 av hensyn til posten til Soggendal og Egersund.

Ennå i 1814 var stedet omtalt som det siste "poståpneri" før Stavanger. Det først nevnte østenfor var Birkeland i Fede. Det er altså ikke funnet offisielle bekreftelser for opprettelsen av HELLELAND "poståpneri"/ poststasjon fra den tiden.

I Postmuseets første fortegnelser/portotabeller fra 1808 til 1841 er navnet skrevet HELLELAND. I 1820-årene nevnes at det ble bygd kjørevei mellom Helleland og Bjerkreim. Årsaken til dette kan være at postveien ble lagt om, og at det ca 1830 ble opprettet en bipost til Egersund. Dessuten at Egersund, som ble opprettet 1.1.1831, overtok postarbeidet. Postruta mellom Gjæsdal og Bjerkreim ble nedlagt ca 1840, og Helleland ble antakelig nedlagt som poststed i 1841/42 da postruta ble lagt direkte om Egersund.

Nytt Helleland poståpneri ble opprettet 1867.

Det foreligger ingen noteringer om tildeling av stempel.

Poståpnere:
De som først ordnet med posten, er ikke kjente, men trolig var det prestene.
I historien nevnesTheophius Schanche nevnes som "poståpner" i 1792. Han skal bl.a. i 1805 ha søkt om lønn for postarbeidet i stedet for den tidligere portofrihet for egne brev.
En timeseddel fra 1835 er attestert av Tohrsen, antakelig fogd Tohrsen. Ingeborg Kjelland Tohrsen styrte i 1825 det private poststedet i Egersund. Det kan være hun som i denne tiden har betjent begge poststedene.


HAUGSTAD (Hogstad ?) postuttakersted er nevnt fra 11.6.1859. Stedet ble lagt ned ved opprettelsen av Helleland poståpneri fra 1.3.1867.

Postuttaker:
Tollak Jacobsen Haugstad fra 1859.

Årlig:
I 1859 var årlig lønn 4 Spd.


HELLELAND poståpneri, på gården Hogstad, i Helleland prestegjeld, Jæderen og Dalarne fogderi, under Stavanger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 21.1.1867 med virksomhet fra 1.3.1867. Sirk. 2, 13.3.1867.

Poståpneriet ble fra 1.7.1893 lagt under Egersund postkontor. Sirk. 11, 6.5.1893.

Fra 1.11.1904 ble poståpneriet flyttet til Helleland jernbanestasjon (grunnet Flekkefjordbanens åpning).

Fra 1.1.1973 ble poståpneriet lagt under Flekkefjord postområde. Sirk. 38, 30.10.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret HELLELAND nytt postnr 4376.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt poståpneriet først i 1882.

(4390 / 4376)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Tollak Jacobsen Haugstad 1.3.1867.
Stasj.eksp. Anders Johansen 1.11.1904.
Stasj.mester S. Winsnes 22.4.1908.
Stasj.mester Ingvald Handegaard midlertidig kst. i 1912.
Stasj.mester B. R. Herstad 14.11.1912.
Telegrafist Mouland midlertidig i 1914.
Stasj.mester J. H. Samuelsen 1.10.1914 (f. 1881).
Landh. Enok Andreas Iversen Rødland 1.11.1920 (f. 1867).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 17.10.1937.
Marta Rødland (Øgreid) 1.12.1948 (f. 1908).
Astrid Strømstad, kst. 1.6.1976 (f. 1917).
Reservepostkass. Randi Hetland 1.9.1987 (f. 1961).
Poststyrer Marianne Larsen 1.3.1994.

De første årlige poståpnerlønninger:

1867 1870 1887 1899 1901 1907 1910 1917
Spd. 16 24
Kr 120 150 (250) 250 500 600

Midlt. dyrt.tillegg med 50 % av lønnen fra 1.7.1917.

---------