NK 469 – STAVANGER

Vinnende bud: kr 28

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-184

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STAVANGER (Ref#: 11791 , Kilde: KulturNav)

STAVANGER postkontor
Opprettelsen er ubekreftet, men antakelig kom postkontoret i virksomhet fra ca 1652. Noen postrute til Stavanger kom imidlertid ikke i gang før i 1653, da det fra den 30.11. kom en felles postforordning for Danmark/Norge.

Postkontoret ble allerede nevnt ifølge postforordningen av 1650 (for takster mellom 16 norske kjøps -og ladesteder). Likevel henvendte lensherren i Stavanger, Maltesen Sehested, seg den 16.5.1652 til Danmark med klage over at postforbindelsen mellom Stavanger og Christiansand S. ennå ikke var iverksatt.

I Kong Fredrik IIIs forordning av den 9.8.1650 (første som kjennes i Norge) er også bl.a. oppgitt brevportoen til forskjellige byer. Portoen fra Christiania til Stavanger var 10 Skilling.

Fra 1815 til 1852 lå postkontoret i Urgt. 2, senere i Laugmannsgt. 2 og etter en tid i Olavskleven 8. I 1876 ble det flyttet til Øvre Strandgt. 6, fra 1892 til 1912 lå postkontoret i Øvre Holmengt. 20 og flyttet i 1912 til Olavskleven 2.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk trolig Stavanger sitt første datostempel fra opprettelsen, av 1-rings type med antikva bokstaver. I 1855 ble nok et datostempel av samme type utsendt. Deretter fikk postkontoret 3-rings kassasjonsstempel nr 282.

(4001)
Postmestere/postsjefer:
I historien antydes at (postbud) Henrich Bugge kan ha vært den første som ordnet med posten (f. ca 1600, død i 1655).
Senere er nevnt handelsmann/fogdefullm. Lauritz Folkmarsen Flidtz ble tilsatt postmester i 1662.
Lagrettemann og fogd Søfren Pedersen Godzen d.y. fra ca 1665.
Skriver og fogd Peder Lauritzøn fra 1676 (?).
Skriver Lauritz Lauritzen Friis fra (?) (?) (?) (f. 1648, død 1709).
Fyrdirektør Henrich Pettersen Ysted fra 1709 (f. 1662, død 1711).
Skriver David Voigt fra 1711.
Sorenskriver/byfogd Søren Ringholm 18.11.1724 (f. ca. 1692, død 1758).
Fullm. Peter Christian Tyrholm kst. byfogd og postmester fra 21.10.1758 (f. 1727).
Byfogd Christian Tobiesen fra 1759 (f. ca 1732, død 1769).
Prokurator Nicolai (Nicolaus) Lohmann fra 1769 (f. 1729, død 1771).
Byfogd/skriver Søren Schiøtz fra 1771 (f. 1735).
Byfogd/skriver Jens Andreas Guldberg 20.11.1776 (f. 1732, død 1792).
Forlikskommisær Jacob Henrichsen de Rytter 7.11.1792 (f. 1743, død 1807).
Branninspektør Jan Kielland 9.9.1808 (f. 1769, død 1813).
Anna Dorthea Kruse Kielland ble med Kgl. tillatelse postmester etter sin manns død i 1813 (f. 1771, død 1847).
Sønnen, fullm. Caspar Kruse Kielland kst. 6.8.1847, utnevnt 17.1.1847 (f. 1803, død 20.9.1852).
Distriktslege Abrahman Norman 2.5.1853 (f. 1804, død 15.3.1875).
Førstebetj. Carl Christian Larsen midlertidig kst. fra 15.3.1875 (f. 1845).
Revisor Johan Otto Helliesen i tiden 7.8.1876--1.1.1891 (f. 1819, død 14.10.1892). Under permisjon i 2 mndr fra 20.9.1889 styrt av Carl Christian Larsen, som også var midlertidig kst. fra 11.12.1890.
Postmester Hans Severin Øyen 13.2.1891, tiltrådt 1.7.1891 (f. 1831), med Carl Christian Larsen som midlertidig styrer.
Postmester Adam Hjalmar Egede-Nissen 16.9.1911 (f. 1868), men i en tid fra 1922 styrt av postfullm. Oskar Riis (f. 1873).
Postfullm.I Erik Emanuel Erichsen 1.7.1933 (f. 1884, tiltrådt 1.11.1933, med postfullm.I Martin Bjelland (f. 1880) som midlertidig styrer.
Martin Bjelland styrte også under ledighet fra 1.4.1941.
Postfullm. Carl Johan Luther Huss Dahl kst. 1.12.1941 (f. 1883).
Avd.sjef II Martin Bjelland kst. 1.1.1948 (f. 1880).
Avd.sjef II Otto Fosse under ledighet fra 6.9.1950, fast 1.2.1951 (f. 1897).
Kontorsjef Erik Tveita 1.1.1968 (f. 1920).
Postsjef Gunleif Magnus Eriksen 1.2.1988 (f. 1928).
Postsjef Tore Haugen vikar fra 1.7.1991 (f. 1940).
Postsjef Tore Haugen fra 1.8.1993 (f. 1940).
Postmester (vikar) Vigdis Sprenglewski 12.8.1996.

I 1711 var årlig postmesterlønn 40 Rdl., i 1734 50 Rdl. og i 1786 100 Rdl.

---------