NK 100 – ALTEN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #194-12

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ALTEN (Ref#: 240 , Kilde: KulturNav)

ALTEN var postutvekslingssted/poståpneri allerede tidlig på 1700-tallet. Da amtmannen flyttet fra Vardø til ALTEN i 1739, nevnes at ALTEN da var den eneste "Postekspedisjon" nord for Trondheim, og tittelen "Postekspeditør" for styreren (amtmannen) ble benyttet siden 1776.Da så gamle dokumenter/arkiv oftest befinner seg i Danmark eller i Riksarkivet her, kan opprettelsen som poståpneri og postekspedisjon ikke bekreftes.Fra 1777 er videre notert at "Postekspeidsjonen" stadig blir flyttet frem og tilbake mellom ALTEN og Talvik. Først i 1799 ser det ut for at ekspedisjonen endelig er lagt til ALTEN og får navnet ALTEN POSTEKSPEDISJON, mens Talvik fortsatte som poståpneri.Vi regner postekspedisjonen som offentlig opprettet fra 1799.Ved Kgl. res. av 19.6.1807 ble det bestemt at postekspedisjonen skulle overta administrasjonen av Aust- og Vestfinnmark postområder. Kgl.res. 3.12.1853 bestemmer at postekspeditørstillingen ved stedet skal gå over til bistilling. Enkelte kilder hevder at ekspedisjonen ble omgjort til postkontor i 1853, da Kgl.res. bestemmer at postekspeditørstillingen skal gå over til bestilling og at Departementet skal beskikke stillingen.Navnet ALTEN ble fra 1.10.1921 endret til ALTA.. Sirk. 53, 23.9.1921.Postkontoret var grunnet evakuering ute av virksomhet fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet v/Sirk. 29, 3.11.1945.Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser i ALTA postnumrene 9510--9518.Alten benyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 11 og fikk i 1848 tildelt datostempel av enringstypen med antikva eller stenskrift bokstaver.(9500)

Poståpnere/postekspeditører/postmestere/postsjefer

Det var fogdene i Kongshoffmark i Bosekop som først ordnet med posten. Fra 1739 var det amtmannen som overtok da han flyttet fra Vardø til Alten, senere andre amtmenn.

Sorenskriver Scheldrup nevnes som poståpner i 1776/77.

Fogd Lidemark i Talvig fra 1777 til 1780.

Johan Stevling Rentz i 1780.

Klerck og Anders Nørager nevnes i 1790, senere sorenskriver Lyht Ørum. En timeseddel fra 1798 er attestert av amtmann Sommerfeldt (ved opprettelse av Torneoposten). (Haparandaposten 1822).

Andreas Nørager igjen fra 1799 (og poststedet lå da i Alten).

Sorenskriver Hetting og presten Stub nevnes i 1801, deretter Nørager til sin død i 1811, så igjen Hetting i Talvig.

I perioden 1811 til 1815 nevnes Fredrik Jacob Aarestrup som postekspeditør. John Andreas Gill, kst. 1.10.1836 til 1.10.1842.

Lensmann Johan Hilmar Dybli, kst. 1.10.1842, fast 1.1.1854 til 7.11.

Stasjonsbestyrer John Johnsen Wisdahl, kst. 1.1.1875, fast 76 til 1.7.1898.

Telegrafbestyrer Haldor Reinholt,kst. 1.7.1898.

Hans Brun Landmark Puntervold fra 1.9.1900 (f. 1870).

Oluf Ingemann Anstensen ble kst. under ledighet fra 1.12.1913 (f. 1884).

Posteksp. Thorvald Mejdell fra 1.2.1914 (f.1866). Han hadde tjen estefri av helbredshensyn fra 18.3.1915 under midlertidig bestyrelse av Johannes Kristiansen Aas (f. 1888). Thv. Mejdell flyttet 16.6.1915 til Tanaruten.

P.eksp. Hans Skjølberg fra 1.9.1915 (f. 1879) under hans permisjon fra 10.6.1933 best. av posteksp. Astrid Barlindhaug (f. 1891).

Postekspeditør Frithjof Skauby, kst under ledighet fra 1.2.1935 (f. 1902).

Postekspeditør Ivar Hermann Magnussen fra 1.9.1935 (f. 1891).

Res.posteksp. Ole Johan Vågnes fra 1.11.1937--1.6.1943 (f. 1900).

Posteksp. Henrik Mikkelsen 1.9.1943 til 31.12.1944 (f. 1901).

Postfullm. Carl Wilhelm Nyquist Jahnsen er notert ca. 1945 inntil 1947 (f. 1903).

Posteksp. Nordahl Jæger Nilsen 1.3.1947 til 1.5.1959 (f. 1903), tiltrådt 1.5.1947 med Carl Wilhelm Nyquist Jahnsen som midlertidig styrer.

Postkass. II Gudmund Andreas Kristian Gudmundsen 1.6.1959 til 1.6.1965 (f. 1925).

Avd.sjef II Bjørnulf Øyen 1.2.1966 (f. 1921).

Postsjef Sture Jonny Ellingsen vikar fra 1.11.1988, fast fra 1.2.1996 (f. 1951).

Postmester Borgun Rødmyr (?) (?) (?)De første kjente årlige postmesterlønninger:1739 1776 1777 1799

Rdl. 10 24 10 30 + midlertidig 20 Rdl. fra Torneopostens opprettelse.1807

Rdl. 80 ved admin. over Vest- og Øst-Finnmark.1853 1875 1897 1900 1907 1916 1917

Spd. 250 200

Kr 628 1200 1500 2000 3500

---------

ALTEN (Ref#: 241 , Kilde: KulturNav)

ALTEN (9540 TALVIK postkontorC)Heller ikke for Talvik finnes det arkiver som kan bekrefte opprettelse av poststedet.TALVIG hadde allerede i 1700-tallet en sentral stilling. Sorenskrivere for Øst- og Vestfinnmark bodde også her. Som nevnt har også "Alten-Talvig postekspedisjon" vekslet med plassering i Alten og Talvig. Talvig nevnes ikke som poststed etter forordningen av 1758, men var som nevnt tidvis i virksomhet før dette. Først da postekspedisjonen ble lagt til Alten i 1799, mener vi at Talvig fortsatte som poståpneri. Poståpneriet nevnes dog først i en fortegnelse i 1808 over poststeder som da skal tildeles nytt segl grunnet kongeskifte (Christian VII døde Fredrik VI overtok).Poståpneriet lå i Alten-Talvik prestegjeld, Alten fogderi, under Trondhjem postdistrikt, fra 1805 antakelig under Nordland postkontor, under Tromsø postdistrikt fra 1842 og under Hammerfest postdistrikt fra 1.7.1891 Sirk. 15, 13.6.1891.Fra postfortegnelsen 1889 er navnet skrevet TALVIK.Poståpneriet var ute av virksomhet fra ultimo 1944 grunnet evakuering, og gjenopprettet v/Sirk. 31, 15.11.1945.Poståpneriet ble fra 1.5.1962 lagt under Alta postkontor. Sirk. 13, 24.3.1962.Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasj.stempel nr 302 og fikk tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver den 7.2.1859.(9540 Talvik)

Poståpnere/styrere:

Det var trolig sorenskriverne som først ordnet posten.Postekspeditører:

Se under ALTEN.

En timeseddel fra 1810 er attestert av Hammond, fra 1835 attestert av J. H. Stuhr. Han nevnes også i en eldre poståpnerprotokoll pr. 1.7.1860. Handelsmann Carl Stuhr fra 1.6.1865.

Kirkesanger og skolelærer P. Eilertsen, midlertidig fra 17.11.1871, fast 8.1.1972, da på klokkergården ved sydspissen av Talvigbugten.

Handelsmann og ds.eksp Jens Bull fra 23.4.1892 til 1.7.1920 (f. 1846).

Fru Christofa Vige-Bull fra 1.8.1920 (f. 1869).

Ds.eksp. Eli Bull Rønning fra 15.11.1931 (f. 1907).

Evakuerte ultimo 1944, tilbake 1946.

Underkontorstyrer Hans Olaus Hansen 1.7.1963 (f. 1911).

Olina Hansen 1.5.1980 (f. 1929).

Postyrer Jenny Alice Tronstad vikar fra 1.1.1995.De første kjente årlige lønninger:1860 1873 1884 1892 1902 1908 1913 1914 1917

Spd. 12 24

Kr 120 250 350 450 500 550 650Fra 1.7.1917 ble også utbetalt et midlertidig dyrtidstillegg med 50% av daværende lønn.

---------